Camp Lygnevi del 2

Camp Lygnevi del 2

Sätila Sand är ett område vid sjön Lygnern i Sätila, och där händer mycket! Ett engagerat föreningsliv utgör en utvecklingskraft och projektet Camp Lygnevi del 2 var en satsning som skapade plats för flera nya aktiviteter med inriktning motion och rörelse. Sätila Sportklubb sökte och beviljades leaderstöd för att anlägga en cykelbana med hopp och pump track, ett utegym, en aktivitetspark, en streetbasketplan och en sagostig för de yngsta. Inom ramen för projektet röjdes också en kajakled i Storån. Ett projekt med många delar alltså!

Syftet med projektet var att få fler att utöva fysisk aktivitet, öka gemenskapen och främja aktiviteter över generationsgränser. Syftet var också att knyta samman ideella föreningar och stärka turismen i området. Hur det gick? I samband med slutredovisningen kunde ett lyckat projekt summeras där många ideella timmar lagts ned för att komma i hamn. Den genomförda satsningen har stärkt samarbetet mellan de involverade föreningarna och det har skapats en positiv cirkel där medlemsantalet har ökat, vilket genererat engagemang och att det är lättare att få saker gjort. Det stärkta samarbetet bäddar verkligen för fortsatt utveckling av området.

Cykelbanan och streetbasketplanen  är de delar i projektet som krävde mest tid att slutföra. Cykelbanan är lång och markarbetet var omfattande. Även streetbasketplanen krävde sitt och värt att belysa är att delar av den gamla bryggan kunde användas till ett staket som ramar in planen på ett fint sätt samtidigt som risken för att bollar hamnar på fel ställe minskas. Även aktivitetsbanan har projektgruppens kreativitet som grund. Istället för att köpa in färdiga hinder byggdes egna. På så vis kunde man anpassa banan och hindren till områdets karaktär och förutsättningar.

Inflationen och faktorer i omvärlden påverkade projektet negativt. Ett stigande råvarupris gjorde att satsningen blev rejält dyrare än budgeterat och i samband med slutredovisningen konstaterades att detta varit den största utmaningen att hantera. Projektet har dock genomförts på ett kostnadseffektivt sätt och man har funnit lösningar utifrån situationen man ställts inför.

Projektet genomfördes under 2021-2022. 

Streetbasketplan
Aktivitetsbana
Röjning av Storån

Kontakt

Projektägare
Sätila Sportklubb

Projektledare
Joakim Ekberg
E-post: joakim.ekberg@qvaarn.se

Webb och sociala medier
Facebook
Webbsida

Projektet i media

Borås Tidning 2021-06-04 (Endast för prenumeranter): Satsning på motion och turism utvidgas efter nya bidraget

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 300 000 kr
Medfinansiering från projektägare: 3 755 kr
Total finansiering: 303 755 kr

Utöver ovanstående bidrog projektet med ideellt engagemang till ett värde av 195 540 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt