JOG-alliansen

JOG-alliansen

JOG-alliansen är ett leaderprojekt som drivs av en ideell förening med samma namn. JOG är en förkortning av JAG OCH GRUPPEN och fokuserar på socialt och emotionellt lärande.

Vi befinner oss i en grupp nästan hela tiden. Familjen, skolklassen, fotbollslaget och arbetslaget är bara några exempel där det krävs att vi ska fungera tillsammans. Såväl positiva som negativa känslor kan uppstå i en grupp, hur hanterar man sina egna eller någon annans känslor? Hur väljer jag att agera när jag är arg eller ledsen och hur kan man aktivt arbeta med attityder? JOG syftade till att ge barn verktyg att förhålla sig till en grupp, att  se den egna rollen i konflikter, bråk eller meningsskiljaktigheter och att se sambandet mellan känsla och beteende.

Inom ramen för projektet arbetade man uppsökande mot idrottsföreningar och grundskolor i Ulricehamn i syfte att presentera pedagogiska verktyg som kan användas i den grupp man befinner sig i. Dessa verktyg kan efter avslutad insats utgöra en del i verksamhets värdegrundsarbete. Verktygen är lätta att ta till sig, såsom Triangeln för att visa att det går att skapa goda känslomässiga vanor, Fjärrkontrollen för att skapa självkontroll i besvärliga situationer och Tornet vars syfte är att se sin egen roll i en konflikt, bråk eller i en meningsskiljaktighet.  

Ett projekt med genomslag

JOG-alliansen genomförde en utvärdering där 242 barn i åldrarna 9-10 år svarade på en enkät. Vad gäller de mätbara frågorna så svarade hela 83% av barnen att de upplever det lättare att hantera konflikter efter att ha arbetat med JOG. 16% upplever att de ibland hanterar konflikter lättare och 1% uppger att de inte märker någon skillnad. Enkäten innehöll även möjlighet till öppna svar, några av dessa kan du ta del av nedan.

“Det har blivit mindre bråk efter jogen.”

“Jag har lärt mig hur jag funkar.”

“Förut hamnade jag ofta i bråk men nu hamnar jag sällan i dem.”

Tankar från vuxna:

“Det är ett viktigt projekt. Det utvecklar barnens tankar kring hur de ska bete sig och agera mot varandra.”

“Superbra! Tycker att det är jättebra att ni gör detta med barnen. Bra och lärorikt.”

“Vi tycker att det är jättebra och värdefullt att ni pratar om detta viktiga ämne på ett sätt som barnen förstår!”

Foto: JOG-alliansen
Att tänka efter före är inte lätt. Men tänk om man kunde utveckla en grundläggande strategi att tänka innan man agerar utifrån en känsla? Vilken styrka när det är dags att möta utmaningarna i tonåren.
JOG-alliansen

Kontakt

Projektägare
JOG-alliansen

Projektledare
Rickard Axell
E-post: rickardaxell@hotmail.com

Webb och sociala medier
Instagram
Webbsida

Projektet i media

Har du läst eller hört om projektet i media? Dela gärna med dig av artikeln eller sändningen till oss!
info@leader-sjuharad.se 

Kort om finansieringen

Utbetalt leaderstöd: 278 968 kr
Medfinansiering från Ulricafonden: 350 000 kr
Total finansiering: 628 968 kr

Utöver ovanstående har projektet bidragit med ideellt engagemang till ett värde av 45 240 kr.

Beviljat stöd från Leader Sjuhärad består av medel från EU, Sjuhärads kommuner och staten.

Mer om leaderprojekt